Algemene voorwaarden online aankopen - WebShop FreBe.nl

FreBe.nl
...al meer dan 12 jaar een begrip in Noord-Oost Nederland.
Tel.nr: (0591) - 564670 of info@frebe.nl
- Smartphone - Reparatie - Business Point - Participatieregeling -
Omgeving Emmen...
MENU
Welkom bij Telecombinatie FreBe.nl
Ga naar de inhoud

>>> VERKOOPOVEREENKOMST <<<
- Algemene Voorwaarden -

TOEPASSING(EN)

1. Op alle online bestellingen en overeenkomsten van FreBe.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. FreBe.nl is een gedeponeerd bedrijf dat ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel nummer 52959295 te Emmen.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FreBe.nl  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FreBe.nl  ingeschakelde tussenpersonen en/of derden.

OVEREENKOMST

5. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FreBe.nl. FreBe.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling NIET wordt geaccepteerd, deelt FreBe.nl dit mee binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

PRIJZEN EN AKTIES

6. Alle prijzen en akties van FreBe.nl zijn vrijblijvend en FreBe.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen allertijden te kunnen wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

7. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's, inclusief 21%BTW, maar exclusief verzendkosten

RETOUR(ZENDING)

9. Alle artikelen kunt u binnen 14 dagen na ontvangst, zonder meer retourneren waarna u het geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij FreBe.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

10. U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is moet u dat melden binnen 24 uur vanaf levering melden per email of neem telefonisch contact op met de klantenservice Tel.( 0591) – 564670. Onder vermelding van het factuurnummer of bestelnummer in het onderwerp van uw email, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet (kunt op de website aanmelden op frebe.nl/retour). FreBe.nl zal het artikel omruilen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

11. In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt FreBe.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. FreBe.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. Hier krijgt u een creditfactuur van en wordt binnen 1 week retour betaald op u bankrekeningnummer of á contant in de winkel.

12. Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
Stuur een e-mail naar info@frebe.nl met  vermelding van reden waarom u het aangekochte artikel terug wilt zenden. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw email het factuurnummer.

BETALINGEN

13. Betalingen dienen vooraf te hebben plaatsgevonden voordat de/het aangekochte artikel(en) wordt verzonden. Betalen kan van door middel van door de Nederlandsche banken aangedragen betaalmogelijkheden, zoals b.v. iDeal, of door IBAN overmaking naar Frebe.nl en de bankrekeningnummer is NL95 RABO 0134 0631 12 o.v.v. bestelnummer.

LEVERING

14. De door FreBe.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief (hier kunnen geen rechten worden ontleend). De geschatte levertermijn van 1 á 3 dagen (zoals op webshop is vermeld) proberen wij zoveel mogelijk te realiseren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u GEEN recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

15. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

EIGENDOM

16. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan FreBe.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

RECLAMES & AANSPRAKELIJKHEID

17. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u FreBe.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

18. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FreBe.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

19. Geleverde of speciale onderdelen worden NIET terug genomen.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE en bewijs

20. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en FreBe.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is FreBe.nl NIET aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van FreBe.nl.

21. De administratie van FreBe.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

OVERMACHT

22. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FreBe.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FreBe.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

23. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FreBe.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

DIVERSEN

24. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FreBe.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FreBe.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

25. FreBe.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

26. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
27. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
28. FreBe.nl heeft de volgende mogelijkheden om u verzending per PostNL te versturen, Basispakket binnen NL incl. Track&Trace code van PostNL: €5.00 (niet verzekerd).

>>> VERHUUROVEREENKOMST <<<

TOEPASSELIJKHEID

29. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurde smartphone door FreBe.nl (hierna te noemen verhuurder) gedane offertes, met verhuurder gesloten overeenkomsten en de aan verhuurder verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij (hierna te noemen: “koper”, “koper/huurder” of “huurder”) zijn op transacties met verhuurder van toepassing indien verhuurder daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen verhuurder uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door verhuurder zijn bevestigd.

EIGENDOM, SCHADE EN DIEFSTAL

30. De gehuurde smartphone (en accessoires) blijft eigendom van FreBe.nl, de huurder zal geen veranderingen aanbrengen die de aard of werking wijzigen, dan met schriftelijke toestemming van verhuurder. Huurder verwijdert geen IMEI (serie) nummers van de smartphone. Huurder gebruikt de smartphone in de uitvoering van zijn bedrijf indien de huurder een zakelijke klant betreft. Huurder is verplicht de smartphone goed te onderhouden en slechts onder normale omstandigheden te gebruiken, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften.  Indien huurder verzuimt om geleverde apparatuur  te retourneren wordt de smartphone bij huurder tegen verkoopprijs (zie huurovereenkomst!)  in rekening gebracht naast de huurprijs. Ook eventueel geleden schade + handelings- en administratiekosten zal bij huurder in rekening worden gebracht. Bij het niet kunnen incasseren van de rekening via een incassobureau en gerechtsdeurwaarder zal verhuurder aangifte doen van diefstal of verduistering bij de politie.

PRIJZEN

31. Overeengekomen prijzen zijn bindend (prijsverhoging kunnen pas na het huurovereenkomst worden toegepast). Indien dat het geval is, zijn de door verhuurder toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder. Overeengekomen prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.

HUURTERMIJN EN VERLENGING

32. FreBe.nl maakt geen onderscheid tussen feestdagen, weekenddagen en werkdagen. Huurder wordt gefactureerd voor het aantal dagen dat het smartphone is gehuurd. Dit zijn de dagen dat de smartphone is afgehaald (of is bezorgd) en weer retour is aangeboden (minus de verzending dag). De minimale huurtermijn is 1 maand en maximale huurtermijn is 3 maanden. Voor afloop van de huurperiode zullen wij contact met u opnemen per email (of telefonisch), om te vernemen of u de huurperiode wilt verlengen. Bij een verlenging van nog eens een 4de maand krijgt u 20% korting op de dagprijs! Als wij er niet in slagen contact per email of telefonisch met u te krijgen verwachten wij dat u de smartphone op tijd retour zend (met een maximaal van 2 dagen) of in de winkel aan de “van Echtenstraat 12” te Klazienaveen. Als dit niet gebeurt, behouden wij ons het recht om alle kosten in rekening te brengen bij de huurder. Indien na uiterlijk 7 dagen de smartphone niet door de verhuurder is ontvangen wordt de apparatuur tegen verkoopprijs in rekening gebracht (zoals vermeld op de huurovereenkomst). Hierbij worden naast deze kosten voor het huren extra handelingskosten in rekening gebracht van minimaal € 20,00 (twintig euro). Verhuurder kan de smartphone zonder opgave van redenen terug vorderen na 1 maand  bij eventuele fraude of misbruik van de smartphone. De huurder betaalt het aantal dagen totdat het huur smartphone weer in bezit van verhuurder zijn.

BORG

33. FreBe.nl rekent een borgsom voor ieder huur smartphone wat wij uitgeven aan onze klanten. De hoogte van de borg is afhankelijk van het type toestel dat u kiest. Een vastgestelde borgsom dient vooraf te worden voldaan. De borgsom wordt bij elk huur smartphone op de website vermeld inclusief BTW. Indien wij de smartphone(s) weer in een correcte staat terug ontvangen en direct weer kan worden ingezet bij andere klanten. Dan wordt de borgsom verrekend met de laatste (openstaande) factuur, indien bij positieve krediet wordt deze binnen 5 werkdagen op u rekening gestort (of in de winkel á contant). Indien de smartphone(s) niet compleet of defect wordt ingeleverd zullen wij een bedrag van de borg aftrekken om onze kosten te dekken. Mocht u het huur smartphone in zijn geheel niet inleveren dan retourneren wij uiteraard uw borg niet. Indien de hierdoor ontstane kosten voor verhuurder hoger zijn dan de borgsom dan worden deze kosten in rekening gebracht en gefactureerd (zie ook artikel 32). Onder volledige borgsom wordt verstaan het waarborgbedrag, exclusief de verzendkosten. Tevens zal bij het niet betalen van de factuur een incassobureau worden ingeschakeld of een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Ook zal FreBe.nl aangifte doen van diefstal of verduistering. De aangifte wordt pas ingetrokken nadat het gehele verschuldigde bedrag is betaald.

BETALING VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

34. Tenzij anders aangegeven in het contract, dienen huur- of verkoopfacturen binnen 8 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Bevrijdende betaling kan alleen geschieden door algehele overmaking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur of á contant / PIN in de winkel. Als een huurcontract in een later stadium wordt verlengd, wordt de vervolgfactuur automatisch gegenereerd en zijn de betalingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaald, heeft verhuurder het recht u over het gehele verschuldigde bedrag 1,5% rente per (gedeelte van een) maand van de vervaldag af in rekening te brengen naast de € 20,00 (twintig euro) handelings- en administratiekosten. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor u rekening. De incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rentekosten, met een minimum van € 280,- (tweehonderdtachtig euro). Op alle met Verhuurder gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.LEGITIMATIEPLICHT IS VERPLICHT

35. Bij het afhalen of online afsluiten van een huur smartphone is het vertonen van een geldig Nederlandse identiteitsbewijs, NL Rijbewijs of Paspoort of verplicht (minimum leefdtijd is 18 jaar). Burger/Sofinummer mag u afplakken op de identitetskaart of Paspoort. De borgsom moet vooraf zijn betaald (online via iDeal) of contact/PIN worden betaald bij het afhalen in de winkel aan de “van Echtenstraat 12” te Klazienaveen.

STORINGEN EN DEFECTEN

36. Storingen en/of defecten aan de verhuurde smartphone(s), voor zover niet door u veroorzaakt, worden direct en maximaal binnen 24 uur na ontvangst aan verhuurder telefonisch of per email. Dit geldt ook voor ontbrekende accessoires. Verhuurder zal met u afspraken maken voor een ander huur smartphone of de ontbrekende accessoires. Indien na controle blijkt dat het toestel een defect of storingen vertoont zal verhuurder de kosten op zich nemen voor de verzendkosten. De huurperiode gaat dan in voor het vervangende huur smartphone zodra deze door huurder is ontvangen of afgehaald.

VERZEKERING (EXTRA POLIS)

37. Huurder zorgt voor een (adequate) verzekering van de smartphone(s), indien de smartphone zich binnen Nederland of Europa bevindt, verleent de verzekering ook dekking voor val-, stoot- en waterschade of kies voor de All-Risk Huur-Smartphone polis verzekering van FreBe.nl. Schade ten gevolge van diefstal en/of vermissing* is uitsluitend gedekt met onze extra All-Risk Huur-Smartphone polis verzekering. Indien sporen van braak kunnen worden aangetoond. Schade aan de huur smartphone(s) op beurzen of tentoonstellingen is NIET gedekt (ook niet met onze extra All-Risk Huur-Smartphone polis verzekering). Huurder dient in dit geval zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering. U heeft in geval van verzekerde schade aan de huur smartphone een eigen risico per schadegeval, zoals vermeld in de huurovereenkomst. Bij diefstal dient u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en verhuurder direct een kopie van het proces-verbaal te zenden. *=Bij diefstal en/of vermissing MOET aangifte worden gedaan bij  de politie, en een proces verbaal report worden ingeleverd of gemaild!

ALL-RISK Huur-Smartphone Verzekering

U bent gedekt voor de volgende zaken:
* Altijd een eigen risico van € 50,- incl. 21% BTW;
* Val- & Stootschade;
* Vocht- of waterschade;
* Brandschade;
* Diefstal en/of vermissing (mits proces verbaal Politie);

De betaalde premie is altijd voor 3 maanden, bij eventuele huurverlenging MOET deze opnieuw worden aangevraagd!
LET OP: Zakelijke gebruiker(s) die de smartphone(s) willen gaan gebruiken voor een beurs of shows zijn NIET verzekerd

LEVERING VAN APPARTUUR

38. Zodra verhuurder de waarborgsom en de digitale huurovereenkomst heeft ontvangen en ondertekend retour gezonden wordt het bestelde smartphone(s) naar huurder gestuurd. Verhuurder kan en mag de bestelde smartphone(s) ook versturen voordat de borgsom en huurovereenkomst zijn ontvangen. Er wordt een reislader 220V meegestuurd, (back)cover, tempered glas en een 3delige SIM-adapter set (normaal-, micro- of nano-simkaart) kunt gebruiken. Het smartphone is voorzien van een opgeladen batterij, zodat u gelijk gebruik kunt maken van de smartphone. Voordat de smartphone(s) word(en) verstuurd wordt deze eerst grondig gecontroleerd op (minstens 20 punten) volledigheid en goede werking. De smartphone(s) word(en) verstuurd in een box met bescherming voering en is voorzien van een goede beschermhoes (goed bewaren om hem daarin retour te zenden). U ontvangt een track en trace code, zodat u uw bestelling kunt volgen. Het in huur geleverde smartphone(s) blijft eigendom van FreBe.nl tenzij er alsnog een koopovereenkomst wordt gesloten m.b.t. de gehuurde smartphone(s).

39. Verhuurder verstuurt de gehuurde smartphone(s) aangetekend via PostNL. Pakjes geadresseerd aan postbusnummers, antwoordnummers en NAPO-adressen (militaire adressen) kunnen NIET door PostNL bezorgd worden. Huurder verplicht zich tot het opgeven van zijn woonadres of adres van het bedrijf. Indien huurder toch een postbusnummers, antwoordnummers of NAPO-adres opgeeft tijdens de bestelling wordt het pakketje en de huur overeenkomst beëindigd en NIET bezorgd. De huurder zal nogmaals opnieuw moeten bestellen met een woonadres of adres van het bedrijf. Indien de verhuurder een verkeerd adres opgeeft, blijft hij aansprakelijk voor alle kosten (zie huurovereenkomst).

40. Verhuurder heeft het recht om een bestelling  zonder opgave van reden te annuleren en geen smartphone(s) te leveren aan potentiele huurder, Het eventueel betaalde borgbedrag wordt dan uiteraard terugbetaald aan de potentiele huurder.

ANNULERING BIJ RESERVEREN

41. Wanneer de annulering tenminste 10 dagen voor de ingangsdatum van het contract plaatsvindt, zullen GEEN kosten worden doorberekend. Bij korter dan 10 dagen zal er 25% van de eerste maand in rekening worden gebracht, zoals afgesproken in de huurovereenkomst. Deze kosten zullen nooit hoger uitvallen dan borgsom.

ANNULERING

42. Annulering van een bestelling na betaling van het borgbedrag is mogelijk. Huurder neemt dan binnen 24uur telefonisch of schriftelijk per email contact op met onze klantenservice Tel. (0591) - 564670. Huurder stuurt ook een e-mail, omdat verhuurder de annulering dan ook "zwart op wit" bevestigd willen hebben. Indien de smartphone(s) nog niet naar huurder verstuurd zijn wordt € 6,90 (zes euro en negentig cent) handelings- en annuleringskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in mindering gebracht op  het borgbedrag dat naar de bankrekening van de verhuurder wordt overgemaakt.

43. Wanneer het pakketje ook al is verzonden naar de huurder - dan moet de huurder het geleverde pakketje z.s.m. retour zenden (via PostNL en deze kosten zijn voor de huurder). De handelings- en annuleringskosten hiervoor bedragen dan €  12,50 (twaalf euro en vijftig cent). Deze kosten worden in mindering gebracht op  het borgbedrag dat naar de bankrekening van de verhuurder wordt overgemaakt.

TERUGGAVE VAN DE APPARATUUR

44. Indien bij de installatie en/of retourneren van de smartphone(s) gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht en worden verrekend met de borgsom. Indien deze kosten hoger zijn dan de borgsom dan worden deze kosten (minus het bedrag van de borgsom) apart gefactureerd. Huurder verplicht zich om zorgzaam met de gehuurde smartphone om te gaan als of het u eigen is en zorg voor te dragen dat alle accessoires in goede en  werkende conditie blijft, compleet functionerend terug ingeleverd of retour gezonden worden bij verhuurder. Als huurder bij het retourneren accessoires heeft meegestuurd die van huurder zijn, zoals b.v. SIM-kaart en/of geheugenkaart dan kan aan verhuurder gevraagd worden deze accessoires retourneren. Hiervoor wordt € 12,50 (twaalf euro) verzendings- en handelingskosten in rekening gebracht.

45. Huurder is verantwoordelijk voor retourneren van de gehuurde smartphone. Verhuurder adviseert om de gehuurde smartphone aangetekend en verzekerd per post te verzenden (of kosteloos gebruik te maken van onze GRATIS retour zending via FreBe.nl/retour. Indien een verzending door huurder kwijtraakt is huurder verplicht om een onderzoek te laten instellen naar de zending bij de expediteur. Mocht het pakket niet bij ons binnenkomen of niet in goede orde (denk aan uiterlijke beschadigingen of defecten) zal FreBe.nl de kosten van de schade aan je in rekening brengen met een maximum van de nieuwwaarde dat staat in de huurovereenkomst. Verhuurder zal tevens aangifte van diefstal doen indien huurder de gehuurde smartphone(s) NIET retourneert en niet reageert op reactie(s) van verhuurder om de gehuurde apparatuur te retourneren. Zolang de factuur niet betaald is blijft de huurprijs per dag gewoon doorlopen. Alle overige kosten worden op de huurder verhaald.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEGEVENS DIE OP UW TELEFOON STAAN OPGESLAGEN

46. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van zijn SIM-kaart voor huurder het huur smartphone(s) naar FreBe.nl stuurt. SIM-kaarten kunnen persoonlijke informatie bevatten en kunnen onbevoegd gebruik van huurder zijn belminuten mogelijk maken. Als huurder nalaat om zijn SIM-kaart te verwijderen, gaat huurder ermee akkoord dat verhuurder worden gevrijwaard van alle vorderingen, verliezen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de SIM-kaart(en) voor of na ontvangst van het huur smartphone(s). SIM-kaarten die door verhuurder worden ontvangen worden niet teruggezonden.

47. Het is tevens huurder zijn verantwoordelijkheid om persoonlijke informatie van de huurder zijn huur smartphone(s) te verwijderen. Door huurder zijn huur smartphone(s) naar ons toe te sturen gaat huurder ermee akkoord dat verhuurder worden gevrijwaard van alle vorderingen, verliezen of schade met betrekking tot de SIM-kaart of telefoon, alle gegevens die erop zijn opgeslagen of erin vervat zijn of op enige media gebruikt in samenhang met het huur smartphone(s) (hetzij in de vorm van persoonlijke gegevens, SMS’jes, foto’s, spelletjes, muziek, hetzij andere gegevens). Verhuurder aanvaardt GEEN enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of het gebruik van dergelijke gegevens.

48. Het is voor u NIET mogelijk om enige gegevens of andere inhoud van de smartphone te verkrijgen, opgeslagen hetzij op het toestel hetzij op de geheugenkaart, als die eenmaal is opgestuurd. We verwachten van verhuurder dat het huur smartphone(s) volledig gewist en met de fabrieksinstellingen weer terugstuurt.

49. Voor Apple iPhones geldt tevens dat deze volledig gewist en gereset geretourneerd worden. Hierbij wordt ook het iCloud account bedoeld indien deze door huurder is geinstalleerd. Indien deze iCloud account NIET verwijderd wordt door huurder wordt het huur smartphone(s) als defect beschouwd en in rekening gebracht bij huurder naast de huurprijs. De huurder ontvangt dan het defecte huur smartphone(s) en wordt eigenaar van het toestel na alle betaling van de factuur (of facturen). Hiervoor wordt € 20,00 (twintig euro) handeling- en administratiekosten in rekening gebracht naast de (aangetekende) verzendkosten (deze bedrag € 8,95 (acht euro en vijfennegentig cent)).

50. Voor Samsung met KNOX geldt tevens dat deze volledig gewist en gereset geretourneerd worden. Hierbij wordt ook het Samsung KNOX account bedoeld indien deze door huurder is geïnstalleerd en geactiveerd. Indien deze Samsung KNOX account NIET verwijderd wordt door huurder wordt het huur smartphone(s) als defect beschouwd en in rekening gebracht bij huurder naast de huurprijs. De huurder ontvangt dan het defecte huur smartphone(s) en wordt eigenaar van het toestel na alle betaling van de factuur (of facturen). Hiervoor wordt € 20,00 (twintig euro) handeling- en administratiekosten in rekening gebracht naast de (aangetekende) verzendkosten (deze bedrag € 8,95 (acht euro en vijfennegentig cent)).

VERPLICHTINGEN VAN UITVOERING

51. Verplichtingen van uitvoering(en) in 6 punten:
1. Verhuurder neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.
2. Indien een aan verhuurder verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van verhuurder in het algemeen beperkt tot het navolgende:
* Verhuurder zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan koper/huurder kosten in rekening te brengen.
* Indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop),   kan door verhuurder het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd respectievelijk gerestitueerd.
3. Verhuurder is in elk geval niet geval aansprakelijk voor:
a. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken na installatie door verhuurder vervolgens op een andere wijze heeft geïnstalleerd dan wel wijziging(en) heeft aangebracht in de installatie;
b. schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat de koper/huurder de zaken op onjuiste wijze en/of voortijdig in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren;
c. beschadiging aan ruimten, elektriciteitsvoorziening en andere aan koper/huurder toebehorende materialen, tenzij koper/huurder aantoont dat deze beschadiging een gevolg is van onzorgvuldig handelen van verhuurder.
4. Voorts is iedere (verdere) aansprakelijkheid, waaronder begrepen gevolgschade en winstderving, tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien verhuurder ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper/huurder, dan wel deze algemene voorwaarden NIET aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk worden gesteld, zal de koper/huurder verhuurder ter zake volledig vrijwaren en verhuurder alles vergoeden wat zij aan deze derden dient te voldoen.
6. Het is de verhuurder NIET toegestaan om de gehuurde smartphone(s) en/of accessoires te verkopen, te vervangen of onder te verhuren.

TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

52. Indien u niet behoorlijk of niet tijdig betaald en/of u niet voldoet aan enige verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met verhuurder en/of in geval van (dreigend) faillissement surseance van betaling of beslaglegging en/of uw onderneming (gedeeltelijk) wordt stilgelegd of geliquideerd en/of u zwaarwegende feiten aangaande uw onderneming niet aan verhuurder heeft meegedeeld, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is verhuurder gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de huur smartphone(s) op te halen. huurder verschaft te alle tijde een door verhuurder aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de huurder aan verhuurder de vervallen en niet betaalden termijnen terstond voldoen, alsmede betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huurovereenkomst.

AANVULLENDE BEPALINGEN

53. De opdracht tot verhuur wordt door verhuurder uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij verhuurder door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming. Indien verhuurder door overmacht verhinderd zou zijn de zaken op het overeengekomen tijdstip te verhuren, heeft zij het recht de uitvoering van deze opdracht tot verhuur naar een later tijdstip te verplaatsen, dan wel de opdracht te annuleren (en de overeenkomst te ontbinden) zonder schadeplichtig te zijn jegens koper. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, staking, bedrijfsbezetting en uitsluiting, stremming in de aanvoer, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen, defecten aan machines en gereedschappen, alles zowel in het bedrijf van verhuurder als in het bedrijf van derden van wie verhuurder de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk betrekt, alsmede iedere andere omstandigheid welke dan ook, waardoor het voor verhuurder redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze de opdracht uit te voeren. Verhuurder geeft de huurder in elk geval bericht of en wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de huurder terstond mededeling van verhuurder zal ontvangen van een geval van verhindering door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Het is verhuurder toegestaan de gehuurde zaken in gedeelten te leveren, of de opdracht in gedeelten uit te voeren, tenzij een deellevering of een gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, of de opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is verhuurder gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

KLACHTEN

54. De verhuurde zaken worden door verhuurder regelmatig gecontroleerd en onderhouden en voor afgifte aan de huurder gecontroleerd. De huurder wordt geadviseerd de gehuurde zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien tijdens de huurperiode niet wordt gereclameerd bij verhuurder ter zake het niet of niet voldoende functioneren van de gehuurde zaken, kan geen restitutie worden verlangd op de huurprijs. Verhuurder is slechts gehouden vervangende zaken ter beschikking te stellen voor zover deze beschikbaar zijn (zie ook artikel 36).

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

55. Op alle met verhuurder gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands Rechtssysteem van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.

PRIVACYBELEID

56. Verhuurder gebruikt gegevens van verhuurder uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door verhuurder opgeslagen en verwerkt. Verhuurder geef huurder zijn persoonlijke gegevens, met inbegrip van adres van huurder en emailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van huurder. Huurder kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

DISCLAIMER

57. De informatie en productspecificaties op onze webshoppagina's zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch kunnen wij NIET 100% garanderen dat de informatie kloppend is. Heeft huurder vragen over de eigenschappen van een product dan raden wij huurder aan om telefonisch contact (Tel.nr: 0591 - 564670) op te nemen. Alle vermeldde prijzen kunnen zet- of drukfouten bevatten, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Prijzen zijn inclusief 21% BTW en in euro's tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ook op onze smartphone(s) verhuur zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Op alle met verhuurder gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter.

- Einde -

Als consument of als plaatselijke ondernemer kiest U voor een betrouwbare (web)winkel met een degelijk en persoonlijk advies. U wilt keuze uit een breed assortiment met diverse populaire merken en verlangt uitstekende service en kennis op de aangeboden producten. U wilt graag vakmanschap terug zien bij uw locale telecom- /VOIP leverancier. Telecombinatie FreBe.nl is ruim 12 jaar aktief als vakspecialist op het gebied van telecommunicatie. Of het nu om abonnementen of prepaid gaat, wij hebben altijd een passende oplossing voor u.

Bij ons staat service hoog in de vaandel...
Maandag      13.00-17.00u
Dinsdag        09.30-18.00u
Woensdag   09.30-18.00u
Donderdag 09.30-21.00u
Vrijdag         09.30-18.00u
Zaterdag     09.30-17.00u
Zondag        - Gesloten -
Middagpauze van 12.30-13.15u
Openingstijden:
Gratis    parkeren

(C)opyright by FreBe.nl 2011-2019 (R)
Terug naar de inhoud